-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması (Genel) – Genel Kurul Toplantı Sonucu

EKSPO 23.02.2015
Genel Kurul Toplantısı Sonucu 

Ortaklığın Adresi

:

Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

16/02/2015

Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

 

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

01.01.2014-31.12.2014

Genel Kurul Tarihi

:

23.02.2015

 

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

TOPLANTI TUTANAĞI 

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 23.02.2015 Tarihinde Yapılan 
2014 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23.02.2015 tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.02.2015 tarih ve 6092074 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  Mehmet Ali Köse 'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 59.999.998  adet hissenin asaleten 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nu görevlendirilmiştir.

2- Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu  Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- 2014 yılı Bil nço ve K r/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,  Bil nço ve K r/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

6-Kar dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Şirket k rından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 1.200.000 TL (BirmilyonikiyüzbinTL)'nin 31.12.2015 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
     
7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine  geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere Murat TÜMAY, Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU,  Maide Semra TÜMAY, Şerif Orhan ÇOLAK  ve  Günel İNCE Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi. 

8-Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK'a aylık net 2.500 TL, Günal İNCE' ye  aylık net 2.500 TL  ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 9-Şirket Merkezi'nin bulunduğu Maide Semra TÜMAY' a ait Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer- İSTANBUL (Kat 2 ve Kat 3 no.' lu)  işyerlerinin 2.500.000 USD' a kadar alışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11-Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2015 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

EK-1: Toplantı Tutanağı

EK-2: Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.