-
-
-
 
15.01.2015 Özel Durum Açıklaması (Genel) – Genel Kurul Toplantı Sonucu

EKSPO 15.01.2015
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

E-posta Adresi.

:

emeral@ekspofaktoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

 

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan Üstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

---

Genel Kurul Tarihi

:

15.01.2015

 

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

EKSPO  FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN 
15.01.2015 TARİHİNDE YAPILAN        
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPO FAKTORING  ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.01.2015 tarihin de Saat   11.00 ' Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.01.2015 tarih ve 519 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  Mehmet Ali KÖSE 'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 59.999.998  adet hissenin asaleten 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına  Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU'nu görevlendirilmiştir.
 
2. Şirketin geçmiş yıl karlarından 1.200.000 TL( BirmilyonikiyüzbinTürkLirası)' nın  15.01.2015 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.  

3. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.  

EK-1: Toplantı Tutanağı

EK-2: Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.